Ciklámen Tourist Zrt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Üzemeltetői adatok:

     - Cégnév: Ciklámen Tourist Zrt.
     - székhely: 9022 Győr, Jókai u. 12.
     - adószám: 11130503-2-08
     - cégjegyzékszám: 08-10-001602
     - elérhetőség: online@correctchange.hu
     - pénzváltási tevékenység engedélyének száma:


2. Az általános szerződési feltételek hatálya:

Személyi hatály: a Ciklámen Tourist Zrt., mint pénzváltó (a továbbiakban: Pénzváltó) és az Ügyfél, mint a pénzváltási szolgáltatást igénybe vevő személy között.

Időbeli hatály: a meghirdetésétől a hatályon kívül helyezéséig vagy módosításig áll fenn.


3. A biztosított szolgáltatás:

Pénzváltó, pénzváltással üzletszerűen foglalkozó vállalkozás.

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Ügyfél által a Pénzváltótól Interneten megrendelt pénzváltás szabályait tartalmazzák, amikor az Ügyfél a pénzváltás ellenértékét – a foglalóként átutalt összeg kivételével – készpénzzel egyenlíti ki.

A jelen Általános Szerződési Feltételek Ügyfél általi elfogadása előfeltétele annak, hogy az Ügyfél a Pénzváltó által biztosított Internetes pénzváltási lehetőséget igénybe vegye.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását az Ügyfél a megfelelő négyzetbe tett X jellel közli.


4. Árfolyamok:

A Pénzváltó a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékleteként közzétételre kerülő és rendszeresen frissített Árfolyamjegyzék (a továbbiakban: Árfolyamjegyzék) alapján az ott meghatározott pénznemekre és árfolyamon köt vételi vagy eladási ügyleteket forint, illetve külföldi fizetőeszköz ellenében. A vételi és eladási ügyletek során szükség esetén a kerekítés a megfelelő matematikai szabályok szerint történik.


5. Regisztráció:

Internetes pénzváltás kizárólag előzetes regisztráció után lehetséges.

A regisztráció során fontos az adatok pontos megadása.

Az online regisztrációról az ügyfél kap egy visszaigazoló e-mailt a Pénzváltótól, az adatok ellenőrzése a pénzváltó irodában történik:

     - Egy darab fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány, és lakcímkártya szükséges.
     - Cégek esetén szükséges egy egy hónapnál nem régebbi cégbírósági kivonat, és egy aláírási címpéldány. Ha nem aláírásra jogosult személy vált, akkor kell egy meghatalmázás a cégjegyzésre jogosult személytől.


6. Foglaló:

A regisztráció (illetve a korábban már regisztrált Ügyfél azonosítása) után Ügyfél a megrendelést megelőzően az átváltani kívánt összeg legalább 5 %-át foglalóként a Pénzváltó bankszámlájára átutalja. A foglaló beérkezését követően a Pénzváltó azt jóváírja az Ügyfél javára. Árfolyamot kötni, tranzakciót lebonyolítani csak a jóváírást követően lehetséges.

A letéti egyenleget minimum 15.000., maximum 350.000. Ft-tal lehet feltölteni.

Pénzváltó bankszámlaszáma:

Unicredit Bank
10918001-00000005-73350007
IBAN HU71 1091 8001 0000 0005 7335 0007

(Javasoljuk, hogy az Ügyfél legyen figyelemmel arra, hogy a foglaló átutalása és a beérkezésének visszaigazolása közötti időszakban az árfolyam változhat, és a foglaló összegét ennek figyelembe vételével határozza meg.)

A foglaló a pénzváltó fiókban is befizethető készpénzben.

A foglalóra vonatkozó szabályok értelmében amennyiben a pénzváltás olyan okból hiúsul meg, melyért az Ügyfél a felelős, az Ügyfél a foglalót elveszíti, ha olyan okból hiúsul meg, melyért a Pénzváltó a felelős az Ügyfél az átutalt foglaló kétszeresének visszakövetelésére jogosult. Nem tekinthető a pénzváltás meghiúsultnak abban az esetben, ha a Pénzváltó azonnal nem, csak némi késedelemmel tudja az Ügyfél által kívánt pénzváltást elvégezni, feltéve hogy a késedelem a 72 órát nem haladja meg (Pénzváltói késedelem).

Az átutalt foglaló összege az Ügyfél által pénzváltáskor fizetendő összegbe nem számít bele, így a teljes összeg fizetendő a pénzváltó irodában. A tranzakció teljesítése után a foglaló bármikor felvehető a pénzváltó irodában, vagy kérhető annak visszautalása az eredeti számlaszámra.

A Pénzváltó köteles a foglaló megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni az Ügyfélnek, egyúttal a befizetett összeget az Ügyfél javára jóváírja.


7. Megrendelés:

A foglaló beérkezésének visszaigazolását követően a közzétett Árfolyamjegyzék alapján az Ügyfél meghatározza, hogy
     - milyen valutát,
     - milyen valutára,
     - milyen összegben
kíván váltani.

Valutaváltás (akár vétel, akár eladás) csak az Árfolyamjegyzéken feltüntetett valuták esetében lehetséges.

Árfolyamot kötni csak banki nyitvatartási időben (Hétfőtől csütörtökig, 9:00-17:00 között, pénteken 9:00-16:00 között lehet).

A váltható legkisebb összeg 300.000.- Ft, legnagyobb összeg 3.500.000.- Ft, vagy ezeknek megfelelő, az Árfolyamjegyzék alapján számolt valuta.

Arra is lehetőség van, hogy az Ügyfél több megrendelést adjon fel egyidejűleg, azaz különféle valutákat váltson tetszése szerint, értelemszerűen csak az Árfolyamjegyzék alapján. A váltás minden esetben a megrendelés jóváhagyásának időpontjában esedékes árfolyamon történik, függetlenül a tényleges váltás időpontjának árfolyamától.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általa műszaki hibából tévesen közzétett árfolyamon történő kötést, az ilyen árfolyamon alapuló tranzakciót visszautasítása, a tranzakciót törölje.

A Szolgáltató fenntartja magának továbbá azt a jogot, hogy bármely Ügyfelet kizárjon a szolgáltatásból, ha azt az Ügyfél visszaélésszerűen, nem a rendeltetésének megfelelő célra használja.

A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés írásban megkötöttnek minősül.

Árfolyamot kötni, csak a tranzakció forint értékének 5 százalékával tud, ami a rendelkezésre álló foglalóból zárolásra kerül, amíg az ügylet nem teljesül.

Árfolyamot lekötni úgy lehet, hogy az ügyfél kiválasztja a megfelelő valutát, beírja a forint, vagy a valuta összegét,majd rögzíti a vételt, vagy az eladást. Ezután átkerül egy ellenőrző oldalra, ahol 30 másodperc alatt még egyszer átnézheti az Ügyfél a tranzakciót. Ezt követően a tranzakció rögzítésével leköti a váltást.

A lekötött árfolyamtól eltérni nem lehet.

A lekötött összeg a váltáskor módosulhat, ha a Pénzváltó nem rendelkezik a megfelelő címletekkel. A tranzakció kezelési díjjal jár, melynek mértéke 0,3 %, maximum 6.000 Ft.

Az ügyfélnek kötelező azonosítania magát a tranzakció előtt.

A letét zárolt összegét a tranzakció létrejöttekor az Ügyfél javára jóváírásra kerül a letéti számláján, így köthet egy újabb tranzakciót, vagy kérheti az összeg készpénzben történő felvételét, illetve visszautalását.

A tranzakció létrejöttekor az Ügyfél visszakaphatja a letétjét, készpénzben a váltóban, vagy visszautalja a szolgáltató az ügyfél számlájára, amelyről az össszeg érkezett.

A Pénzváltó köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

A fel nem használt foglaló összegét az Ügyfél bármikor visszakövetelheti.


8. A pénzváltásra érvényes előírások:

Vételi ügylet: az Árfolyamjegyzéken feltüntetett valuták megvásárlása forint ellenében.

Eladási ügylet: az Árfolyamjegyzéken feltüntetett valuták eladása forint ellenében.


9. A váltás tényleges lebonyolítása:

Az előzőek szerint megrendelt és visszaigazolt váltás tényleges lebonyolítása (realizálása) a Pénzváltó központi (Budapest, József körút 40.) fiókjában lehetséges a megrendeléstől számított 72 órán belül. 72 óra elteltével a megrendelés érvényét veszti és ez esetben a foglaló a Pénzváltót illeti meg. (Ez alól értelemszerűen kivételt képez a Pénzváltói késedelem.)

Pénzváltó csak készpénzt fogad el, csekket nem.

A váltás tényleges lebonyolításához szükséges az átváltani kívánt valuta, valamint a foglaló átutalását bizonyító bankszámla-kivonat, vagy az átutalás teljesítését más módon igazoló okirat átadása, továbbá az Ügyfél személyes azonosítása.


10. Pénzátvételi feltételek:

Hiányos, csonka, szennyezett, vagy forgalomból kivont bankjegyeket és érméket a Pénzváltó nem vesz át. Amennyiben az Ügyfél ezeket nem tudja megfelelő bankjegyekkel, illetve érmékkel pótolni az ügylet Ügyfél hibájából bekövetkezett okból meghiúsultnak tekintendő.

500.000.- Ft-ot (ötszázezer forintot) elérő, illetve azt meghaladó összegű valuta vétele, eladása, illetve konverziója esetén az Ügyfélnek a váltás tényleges lebonyolításakor a személyes adatait és a váltás lényeges körülményeit tartalmazó pénzmosási nyilatkozatot kell kitöltenie és aláírnia. Ennek megtagadása esetén az ügylet Ügyfél hibájából bekövetkezett okból meghiúsultnak tekintendő. (Adott esetben a Pénzváltó fenntartja a jogot arra, hogy a fentebb írt nyilatkozatot az 500.000.- Ft-ot el nem érő valuta vétele, eladása, vagy konverziója esetén is kérje.)


11. Eljárás hamis (vagy annak tűnő) fizetőeszközök esetén:

A Pénzváltó jegyzőkönyv kíséretében átveszi az Ügyféltől a hamis, hamisított, vagy hamisgyanús, illetve a Pénzváltó megítélése szerint ilyennek minősülő pénzeket. A jegyzőkönyv tartalmazza az átvett fizetőeszköz egyértelmű azonosíthatóságát szolgáló adatokat (pl. valutanem, sorozatszám). Az átvett, hamisnak ítélt fizetőeszközöket a Pénzváltó az illetékes rendőri szervhez, illetve a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB) továbbítja. A továbbiakban a Pénzváltó az MNB szakvéleménye alapján jár el. A vizsgálat idejére, valamint abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy a fizetőeszköz hamis, a Pénzváltó az Ügyfél számára semmiféle ellenértéket, kártérítést, vagy bármilyen jogcímen megállapítható egyéb kompenzációt (a kamatot is ideértve) nem nyújt.


12. Adatkezelés:

A Pénzváltó az akár a regisztráció során, akár egyéb módon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat csak a jogszabályban kötelezően meghatározott esetekben bocsátja harmadik személyek rendelkezésére. Ez esetben is oly módon, hogy arról az érintettet haladéktalanul tájékoztatja. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Pénzváltó nem tehető felelőssé.

A Pénzváltó az információs önrendelkezési és jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény alapján úgy tekinti, hogy a regisztrálással (a jelen tájékoztatás ismeretében) az Ügyfél személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. A személyes adatkezelés során csak az Ügyfélnek a regisztrációban meghatározott alábbi adatai kerülnek rögzítésre:

     - vezetéknév,
     - személynév,
     - édesanya lánykori neve,
     - cím,
     - telefonszám,
     - e-mail cím

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk:

     - az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél hozzájárulása annak érdekében, hogy részére az általa kívánt pénzváltást Pénzváltó elvégezze,

     - a kezelt adatok köre: vezetéknév, személynév, édesanya lánykori neve, cím, telefonszám, e-mail cím, mely közvetlenül az érintettől kerül felvételre,

     - az adatkezelés célja: Pénzváltó az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése és kapcsolatfelvétel céljából kezeli az Ügyfél adatait,

     - az adatkezelés időtartama: az Ügyfél által történő regisztráció napjától az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Ügyfél a weboldalon az erre biztosított felületen, vagy ajánlott postai levélben bármikor kérheti a Pénzváltótól, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek. A Pénzváltó ezen megkeresésnek a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül tesz eleget. Pénzváltó maga is törölhet a személyes adatokati akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét valamely hatóság vagy bíróság jogerősen megtiltja.

     - adatfeldolgozó: Pénzváltó adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből.

     - adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslat: az Ügyfél a Pénzváltó címére küldött e-maillel bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat adatainak kezelése ellen. A pénzváltó kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az Ügyfél Pénzváltó által hozott döntéssel nem ért egyet vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5, telefon: +36-1 391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelés során a Pénzváltó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, a 2013. évi LII. törvénnyel módosított 2007. évi CXXXVI. törvény 33.§.-a alapján készített belső szabályzata (Belső Szabályzat) jár el. A Belső Szabályzat az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

Az Árfolyamtáblázat böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, a látogatás időpontját, valamint a böngésző és operációs rendszer adatait. Ezek személyes azonosításra nem használhatóak, csupán statisztikai célokat szolgálnak.

Pénzváltó fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Pénzváltó tizenöt nappal előre közzéteszi honlapján.

A Pénzváltó részére a tárhelyet biztosító szolgáltató: T-Systems Magyarország Zrt. elérhetőségére vonatkozó adatok: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 13.

Kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: online@correctchange.hu

Panaszkezelés:
Központi pénzváltó iroda: 1085 Budapest, József körút 40.
Telefonszám: 06-1-799-9825Budapest, 2016. március 1.


Ciklámen Tourist Zrt.
Pénzváltó       


<<< Vissza az online pénzváltó felületre